Ljubljana, 15. julij 2021 – Ali je odločitev Ustavnega sodišča (US) št.: U-I-193/19-14, z dne 6. 5. 2021, ki omejitve trajanja koncesij v zdravstvu na 15 let, sprejete v noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) leta 2017, opredeli kot skladne z ustavo, res nekaj kar bo omogočilo in ohranjalo konkurenco med ponudniki zdravstvenih storitev v Sloveniji? Četudi pravnemu laiku, mi na prvi pogled odločitev US izgleda kot pravni absurd. Ob poznavanju veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji sem v to celo prepričan. Brez sence dvoma sem eden državljanov, ki spoštujem odločitev sodišč, četudi se z njimi ne strinjam. Seveda pa sem in vedno bom uporabil vsa pravna sredstva, če ocenjujem, da nekaj preprosto ni prav.

Ustavno sodišče je odločilo da 41. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah ZZDej-K ni v neskladju z Ustavo. Na US je v postopek ocene ustavnosti poslalo Upravno sodišče, na podlagi okoli 400 tožb zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Upravno sodišče je postopke prekinilo in povprašalo US, ali je 41. člen, ki spreminja trajanje koncesij iz takih za nedoločen čas v določen čas 15 let, v skladu z Ustavo. ZZDej-K je, po mnenju Upravnega sodišča, posegel v pravna razmerja za nazaj, kar je v neskladju s 155. členom Ustave (prepoved retroaktivnosti) in 2. členom Ustave (načelo pravne varnosti oz. načelo zaupanja v pravo). Svojo odločitev je US utemeljilo na stališču, da obstojita dva stvarna razloga, utemeljena v prevladujočem in ustavno dopustnem javnem interesu za sprejetje takšne zakonske ureditve, takšna razloga pa sta:

  1. potreba po zagotavljanju varstva konkurence oziroma preprečevanje omejevanja konkurence med javnimi zavodi in koncesionarji ter konkurenca med obstoječimi in potencialnimi koncesionarji,
  2. potreba po omejitvi trajanja koncesij zaradi varstva prevladujočega javnega interesa pri izvajanju trajne in prevladujoče negospodarske javne službe v obliki javnih zavodov.

Že sama druga točka obrazložitve pravzaprav spodbuja prav obratno od tega, kar želi US zaščititi. Prevladujoč javni interes pri izvajanju trajne in prevladujoče negospodarske javne službe v obliki javnih zavodov je izključno v interesu Javnih zavodov. V nadaljevanju je to seveda tudi interes tistih, ki od črpanja javno zbranega denarja iz zdravstva dobro živijo, pa od tega pacienti nič nimajo. To je državno vodeno omejevanje konkurence, ki mu rok trajanja podaljšuje tudi najvišji pravosodni organ države US. To nikakor ni v interesu državljanov in pacientov, ki potrebnih storitev ne dobijo, ko jih potrebujejo in velikokrat po nepotrebnem trpijo.

Osnovna težava je pravzaprav leta 2017 spremenjen ZZDej-K. Ta uvaja več rešitev, ki so v popolnem nasprotju s prakso razvitega sveta, po katerem se radi zgledujemo. Zdravstveno dejavnost ZZDej-K opredeljuje kot negospodarsko dejavnost. To je posebnost samo po sebi, saj številni deležniki (pa ti praviloma niso zdravniki, medicinske sestre, fizioterapevti ali drugi dragoceni sodelavci v zdravstvu) iz poslovanja z negospodarskim zdravstvom, kujejo bajne dobičke. Poleg tega pravo konkurenco omejuje ZZDej-K in zakonodaja sama po sebi. Dokaz je število podeljenih koncesij od uveljavitve zakona leta 2017 dalje. Poleg tega pa tudi vrnjene koncesije in koncesije, ki so zaradi upokojitev/smrti/prekinitve dejavnosti ugasnile ali bile prenesene na javne zavode.

42. člen veljavnega ZZDej-K, v drugem odstavku, pravi: »Koncesija se podeli, če koncendent (občina za primarno zdravstvo ali Ministrstvo za zdravje za sekundar ali specialistične ambulante – opomba avtorja zapisa) ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.« Če bi zakon govoril o telefoniji, bi v tem primeru v zakonu pisalo: storitve mobilne telefonije ponuja Telekom Slovenije, ki je najboljši. Le tam, kjer ozemlje ni pokrito s Telekomovim omrežjem in je signal slab, storitve lahko ponujajo druga podjetja… Omejevanje konkurence, in s tem svobodne izbire pacienta, je tako vgrajena v ZZDej-K. To pa seveda še ni konec omejevanja konkurence, ki izhaja iz veljavnega zakona. Zakonodajalec je bil, ob zadnjih popravkih leta 2017, dosleden tudi pri zagotovitvi dolgoročne ukinitve koncesij. 43. člen veljavnega ZZDej-K opredeljuje določen čas trajanja podeljenih koncesij na 15 let. V drugem odstavku tega člena pa piše: »Najpozneje 12 mesecev pred potekom obdobja podelitve koncesije koncendent preveri realizacijo programa v podeljenem obsegu ter ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije, upoštevaje drugi odstavek 42. člena tega zakona…« Ja to je tisto, kar ste brali poprej …če javni zavod ne more…

Za lažje razumevanje veljavne zdravstvene zakonodaje se dajmo vživeti v zgodbo. Polovica nastopajočih v zgodbi bo resnična, polovica pa namišljeno imaginarna (a vendar v resnici možna). Avtor tega zapisa bom leta 2031 (nekaj let pred zasluženo penzijo) 37 let po ustanovitvi, vodil dobro delujočo pediatrično ambulanto s koncesijo. Koncendent bo tega leta ugotovil, da sem vsa leta opravil vse s programom opredeljene storitve (običajno še malo več v dobro pacientov). Potem bo, v skladu z zakonom povprašal Javni zavod ali zmore? Ta mu bo odgovoril, da seveda zmore. Pravkar je zaposlil mlado pediatrinjo Berisho Kelmendi (izmišljena oseba v zgodbi), ki je leto poprej opravila specialistični izpit v Prištini. Malo težav bo sprva imela z jezikom, a to bo hitro prebrodila. Je pridna in delovna punca. Javni zavod ji je uredil intenzivni tečaj slovenskega jezika v zasebni (!) jezikovni šoli. Priština, kot prestolnica Kosova, bo seveda pridružena članica EU in bo zanjo veljal prost pretok tudi delovne sile… Tako bo kolegica od 17. 12. 2032 dalje poskrbela za moje takratne paciente. To je trenutno veljavna zakonodaja!

Kako je torej s svojo odločitvijo US zaščitilo svobodno konkurenco? Ali prost dostop pacientov do zdravnika, ki ga izbere, mu verjame in zaupa (saj ga pozna n-let). Celotna zdravstvena zakonodaja kot taka onemogoča pravo konkurenco. Ustavno sodišče bi s ciljem varstva konkurence moralo razveljaviti kar nekaj členov veljavne zakonodaje. Zato jemljem odločbo US kot pravni absurd. Argument varstva konkurence z omejevanjem trajanja koncesije ne zdrži. Mimogrede: Javni zavodi nimajo koncesij. Ne potegujejo se zanje na razpisih. Njim denar ZZZS pripada neomejeno dolgo, samo zato ker so! Četudi številni nimajo zaposlenih zadosti zdravnikov za programe, ki jih imajo plačane. In četudi ne opravijo storitev v skladu s 43. členom ZZDej-K. Vendar pri njih tega koncendent, ki ga zanje ni, ne rabi in ne preverja… Svet zavoda pa je vesel, če zavod nima prevelike izgube, ki jo dolgoročno pokrije ustanovitelj (občina za zdravstvene domove ali MZ za bolnice).

US seveda v svoji odločbi tudi izpostavi, da je varstvo konkurence ustavna kategorija, določena v 74. členu Ustave. Ko berem ZZDej-K takega kot je, pridem do spoznanja absurdnosti odločitve US. Seveda pa dopuščam možnost, da mi moja zdravniška nevednost onemogoča trezen pogled na svet. Tega imam omejenega tudi zaradi osebne prizadetosti ob odločitvi US. Tega sem vedno jemal kot garancijo za končno dosego pravičnosti. Pa počasi izgubljam upanje. Kot številni pacienti, ki v našem sistemu pogosto dvakrat plačajo storitev, ki jo potrebujejo. Prvič z obveznimi prispevki ZZZS-ju, drugič pa ko gredo samoplačniško k zdravniku, ki so ga izbrali. Pri tem jim do neke mere pomagajo zdravstvene zavarovalnice, ki postavljajo vzporeden sistem, kjer ni čakalnih dob. Te iste zavarovalnice kupujejo zdravstvene ustanove in gradijo tudi materialne osnove za vzporedno zdravstvo. Pa to ni nujno tisto, kar bi si sam želel kot pacient. Dolga leta sem tudi pacient. Kot pacient je edino kar si, zase in svoje paciente, želim pravočasne, varne, kvalitetne, strokovne in solidarno dostopne zdravstvene storitve. To je pravzaprav edina reč, ki bi jo država in tudi vrh sodstva morala zagotavljati. Državljani naše lepe domovine Slovenije si to zaslužimo!

Igor Dovnik, pediater s koncesijo in predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Razkritje interesa:

1. Ker sem zdravnik, ki zdravstveno dejavnost izvaja v javnem zdravstvu s koncesijo, imam interes za ohranjanje koncesije tudi 15 let po tem, ko mi je bila omejena.

2. Veliko večji je moj interes, da bi koncesije in programe, ki jih ZZZS plačuje v plansko dogovornem zdravstvu ukinili. Če bi pacienti imeli možnost izbire, ki jo naše plansko dogovorno in vedno bolj državno (ob pomoči US) zdravstvo sistematično omejuje, se za svoj obstoj ne bojim. Verjetno pa bi marsikateri državni javni zavod imel precejšnje težave s preživetjem, če bi denar sledil pacientu in bi plačevali opravljene storitve tistemu, ki jih je opravil! Saj koncesije in plansko dogovorno državno zdravstvo (PDDZ) = omejena izbira pacienta in koncesije in PDDZ = korupcija in ohranjanje privilegiranega državnega zdravstva ter porabo za zdravstvo zbranega denarja za reči, ki ne pomagajo pacientu.

V projektu “Pravočasni pregled vam lahko reši življenje” je leta 2014 in 2017 sodelovalo več kot 500 slovenskih zobozdravnikov, zaposlenih v javnih zavodih in zasebnikov. Tudi letos bodo zasebne ambulante odprte za preventivne preglede v projektu “Pravočasni pregled vam lahko reši življenje”.

Pri preventivnih pregledih odkrijemo do 5 % zgodnjih sprememb, kar je pomembno, saj so rezultati pri zdravljenju majhnih tumorjev dobri, odstotek ozdravljenja je visok in invalidnost po zdravljenju je majhna.

Karcinom ustne votline in žrela je najpogostejši maligni tumor glave in vratu, ki je v pri približno 60% bolnikov ob odkritju že v napredovali fazi, kljub temu, da je ustna votlina dobro dostopna za pregled in pretipanje. V Sloveniji za rakom ustne votline letno zboli okoli 140 bolnikov. Petletno preživetje pacientov z rakom ustne votline je v Sloveniji podobno kot v preostalem delu Evrope, 50,1%.

Po statistiki Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKCL) okoli 80% rakov ustne votline odkrijemo zobozdravniki.

V lanskem letu so na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana ugotovili za okoli 30 % manj novoodkritih rakov, kar je zaskrbljujoče. Zaradi Covid časov je dostopnost bolnikov do zobozdravstvene oskrbe slaba. Spomladi 2020 so bile zobozdravstvene ambulante tudi dobra dva meseca zaprte.

Kaj je preventiva raka ustne votline? To je ozaveščanje pacientov o raku ustne votline, dejavnikih tveganja, zdravi prehrani in načinu življenja, samopregledovanju in pomenu rednih pregledov pri zobozdravniku. Skrb za ustno zdravje ni enkraten dogodek, potrebni so redni zobozdravniški pregledi. Samo redni zobozdravniški pregledi rešujejo mnoge težave, v primerih zgodnjega odkritja malignih obolenj, pa tudi življenja.

Kateri so dejavniki tveganja za nastanek raka ustne votline? To so starost (pojavnost raka ustne votline je večja med srednjo in starejšo populacijo, povprečna starost je okoli 60 let) in spol (moški zbolevajo pogosteje kot ženske), kajenje in pretirana uporaba alkohola ( kadilci obolevajo 5-7 x pogosteje kot nekadilci, alkohol deluje sinergistično s tobakom ter veča prepustnost ustne sluznice za kancerogene snovi iz tobaka), neuravnotežena prehrana, slaba ustna higiena, neurejeno zobovje in kronično draženje zaradi neustreznih protetičnih nadomestkov, imunološko prizadeti bolniki (rak ustnic povezujejo z uporabo imunosupresivnih zdravil pri transplantaciji ledvic in rak jezika z zdravili za Chronovo bolezen), predolgo in prepogosto izpostavljanje sončnim žarkom povečuje tveganje za nastanek raka na ustnicah, infekcije oralne mukoze s kandido.

Pacientom priporočamo, da si enkrat mesečno pregledajo ustno votlino, naj bodo pozorni na spremembe na ustnicah, sluznici lic, nebu, jeziku, na dlesnih in nebu. V primeru, da opazijo spremembe, kot so ostro omejene rdeče ali bele lise, rane ki ne zacelijo v dveh tednih, naj obiščejo zobozdravnika.

Priloga:
Seznam ambulant, ki bodo sodelovale v projektu »Pravočasni pregled vam lahko reši življenje« (.docx datoteka)

Dne, 28. 12. 2020, je kolegica Alenka Forte, v ustnem pogovoru s predsednikom Igorjem Dovnikom, prosila za zamrznitev funkcije tajnika SZZZZS.

Obveščamo vas, da je funkcija tajnika SZZZZS Alenke Forte, dr. med. od 28. decembra 2020 zamrznjena.

Od 16.03.2020 je delovala skupina zdravnikov specialistov svetovalcev. Sedaj, ko se razmere postopoma umirjajo, in so večinoma vsi zdravniki specialisti svetovalci že pričeli z delom v svojih ambulantah, se svetovalni telefoni ukinjajo, saj so zdravniki specialisti (prej) svetovalci zopet vpeti v redno delo z bolniki.

Hvala vsem bolnikom za zaupanje in nasvidenje v ambulantah!

Iskrena hvala tudi vsem kolegom, zdravnikom specialistom svetovalcem, ki ste se odzvali in ves čas Covid – izolacije namenili rednemu delu v izrednih razmerah!

Naj bodo ti majski dnevi polni strpnosti in pozitivnih energij!

Srečno!

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je na Ministrstvo za zdravje poslalo dopis “Priporočila za delo v času epidemije Covid-19 v zobozdravstveni ordinaciji SZZZZS” s pripravljenimi priporočili za zobozdravnike in vprašalnikom COVID-19.

Za kronične bolnike, ki imate aktualne zdravstvene težave, a ne potrebujete nujne obravnave, potrebujete pa nasvet zdravnika specialista, so se v teh kritičnem obdobju odzvali zdravniki specialisti, ki so navedeni na seznamu spodaj. Posvet z zdravniki je možen po telefonu v navedenih časovnih terminih ali z e-pošto.

Pri sebi imejte svoje osnovne zdravstvene izvide, zdravstveno kartico in spisek zdravil, ki jih jemljete. Ne kličite zaradi datuma odpovedanega pregleda ali izvidov, ki niso nujni.

V času izrednih razmer in izrednih ukrepov ne-nujnih pregledov in storitev v ambulantah NE izvajamo ne glede na to, kdo je plačnik. Torej NE izvajamo ne-nujnih pregledov in storitev na napotnico ZZZS in tudi NE samoplačniško. Virus ne izbira – okuži se lahko vsak, tudi samoplačnik!

ALERGOLOGIJA – OTROCI IN MLADOSTNIKI

Dr. Maja Skerbinjek Kavalar, dr.med., specialistka pediatrije in alergologije
Alergološka ambulanta za otroke in mladostnike – Ambulanta Čebelica d.o.o.
sreda med 8:00 in 12:00
telefon: 040 992 898

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Laszlo Tenyi, dr.med., specialist splošne medicine
Zasebna ordinacija splošne medicine
četrtek in petek med 9:00 in 12:00
telefon (02) 250 17 21

DERMATOLOGIJA

Maja Kalač Pandurovič, dr.med., specialistka dermatovenerologije
Dermatologija Maja Kalač Pandurovič d.o.o.
sreda med 8:00 in 11:00
telefon: (02) 250 25 75

doc. dr. Mirjam ROGL BUTINA, dr.med., specialistka dermatovenerologije
Dermatologija Rogl Fabjan d.o.o.
svetovanje dermatologinj po e-pošti
e-naslov: info@dermatologija.eu
e-stran: znamenja.si

FIZIKALNA MEDICINA IN REHABILITACIJA

Ivica Flis Smaka, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske med.
Zdravstveni center Flis d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9:00 in 15:00 
telefon: 040 161 737 

Petra Galovič, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske med.
Fiziatrična ambulanta Stanko Tominc
sreda med 9:00 in 12:00
telefon: (02) 788 59 68

Stanko Tominc, dr.med., specialist fizikalne in rehabilitacijske med.
Fiziatrična ambulanta Stanko Tominc
torek med 9:00 in 12:00
telefon: (02) 788 59 68

INTERNA MEDICINA – DIABETOLOGIJA

Marta Simonič, dr.med, specialistka interne medicine
Specialistična internistična in diabetološka ambulanta
torek in četrtek med 9:00 in 12:00, ponedeljek in sreda 13.00-16.00
telefon (02) 788 30 40 in 051 377 994

dr. Karin KANC, dr.med, specialistka interne medicine
diabetologinja in certificirana integrativna psihoterapevtka
JAZINDIABETES d.o.o.
Vsak dan (tudi med vikendom) med 12:00 in 14:00
telefon 051 330 099

KARDIOLOGIJA

Prim.dr. Tatjana GULIČ, dr.med., specialistka kardiologije in vaskularne medicine
specialistična kardiološka ambulanta Srce in ožilje d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9:00 in 11:00 
telefon: 069 920 030

Gordana Dreisiebner, dr.med., specialistka internistka  
Specialistična kardiološka ambulanta Intermed d.o.o., Železnik
od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00
telefon: 068 643 237

Urban Toplak, dr.med., specialist internist – kardiolog
Topmed, internistika, kardiologija in storitve, d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00
telefon: (02) 779 53 01

Siniša GRUJIĆ, dr.med., specialist internist – kardiolog
Ordinacija ULTRAKARDIO
od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 (obalno-kraška regija)
telefon: 041 963 919

KIRURGIJA – PROKTOLOGIJA

prof. dr. Pavle KOŠOROK, dr.med., specialist splošne kirurgije
Medicinski center IATROS
ponedeljek in četrtek med 9:00 in 10:00 
telefon: 040 230 945

PLASTIČNA, REKONSTRUKCIJSKA IN ESTETSKA KIRURGIJA

Miloš MILOŠEVIĆ, dr.med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
Estetika MILOŠEVIĆ d.o.o.
Vsak delovnik med 10:00 in 18:00 
telefon: 041 339 000
e-stran: https://www.estetika-milosevic.si

OKULISTIKA

Helena Gerbec, dr.med., specialistka oftalmologije
Oftamed d.o.o.
torek in četrtek 9.00 do 14.00
telefon: 040 882 666 

Ljuba Neudauer, dr.med., specialistka oftalmologije
torek in četrtek od 8 -12.00 ure
telefon: (02) 748 16 91

Maja Triplat, dr. med., specialistka oftalmologije
Okulistika Kameleon, d.o.o.
ponedeljek in sreda med 10.00 – 12.00
telefon: (02) 250 13 04

Mojca Hudovernik, dr.med., specialistka oftalmologije
Očesni center Hudovernik d.o.o.
torek od 9.00 do 12.00
telefon: (02) 614 42 79

Neva Budimlić, dr.med., specialistka oftalmologije  
Okumed d.o.o.
ponedeljek do petek med 9:00 in 14:00
telefon: 051 377 235 

Andrej Verk, dr.med., specialist oftalmolog
Očesna ordinacija Andrej Verk, dr.med., spec. oftalmolog
četrtek od 9.00 do 12.00
telefon: 041 412 126 

Milka POFUK KOSTADINOVIĆ, dr.med., specialistka oftalmologije
OKULODENT d.o.o.
vsak dan 24 ur na dan
telefon: 031 224 097
e-naslov: okulodent@gmail.com

Boštjan MEH, dr.med., specialist oftalmolog
Očesni center Okulistika MEH d.o.o.
vsak delovni dan 9.00 do 13.00
telefon: 041 371 234

ORTOPEDIJA

Andreja Pehnec, dr.med., specialistka ortopedije
torek in četrtek od 09.00 pa do 12.00
težave opišite in pošljite na e-naslov, pripišite vašo telefonsko številko
e-naslov: andreja.pehnec@a1mail.si

Sašo Tonejc, dr.med., specialist ortoped
Ortopedska ambulanta
četrtek od 7.30 pa do 13.00
telefon: (02) 250 04 36

PSIHIATRIJA

Metka Faganelj But, dr.med., specialistka psihiatrije
Zdravstveni zavod Faganelj But Maribor
torek in četrtek med 10:00 in 12:00
telefon: 031 704 969

Jožef KOCIPER, dr.med., specialist psihiatrije
LE SKUPAJ, psihiatrična ambulanta Radenci
ponedeljek in torek med 13:00 in 20:00
sreda, četrtek in petek med 08:00 in 14:00
telefon: (02) 566 97 42
e-naslov: kociper@gmail.com

Iztok LEŠER, dr.med., specialist psihiatrije
MENTAL, psihiatrična ambulanta Trebnje
petek med 8:00 in 15:00 (pustite sporočilo, pokličemo nazaj)
telefon: (07) 348 17 47
e-naslov: mentaldoo@siol.net

Irma KUHAR, dr.med., specialistka psihiatrije
psihiater, kognitivno vedenjski psihoterapevt
Psihiatrična ambulanta, Vrhnika
sreda med 10:00 in 13:00
telefon: 031 357 879

Nataša POTOČNIK DAJČMAN, dr.med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in psihoterapevt
otroška in mladostniška psihiatrija
Zasebna pedopsihiatrična ambulanta Maribor
pošljite sporočilo ter pripišite telefonsko številko
e-naslov: zppa@amis.net

PULMOLOGIJA

Marko Bombek, dr.med., specialist internist pulmolog
Internistično pulmološka ambulanta dr.Bombek d.o.o.
od ponedeljka do petka med 7:00 in 21:00
telefon:  031 585 111

mag.sci. Albert Klobučar, dr.med. specialist internist- pulmolog
Alveola d.o.o. , Pulmološko-alergološka ambulanta
Ponedeljek 14.00- 17.00, torek do petek od 9.00- 12.00
telefon: (02) 234 88 00

Za kronične bolnike, ki imate aktualne zdravstvene težave, a ne potrebujete nujne obravnave, potrebujete pa nasvet zdravnika specialista, so se v teh kritičnem obdobju odzvali zdravniki specialisti, ki so navedeni na seznamu spodaj. Posvet z zdravniki je možen po telefonu v navedenih časovnih terminih ali z e-pošto.

Pri sebi imejte svoje osnovne zdravstvene izvide, zdravstveno kartico in spisek zdravil, ki jih jemljete. Ne kličite zaradi datuma odpovedanega pregleda ali izvidov, ki niso nujni.

V času izrednih razmer in izrednih ukrepov ne-nujnih pregledov in storitev v ambulantah NE izvajamo ne glede na to, kdo je plačnik. Torej NE izvajamo ne-nujnih pregledov in storitev na napotnico ZZZS in tudi NE samoplačniško. Virus ne izbira – okuži se lahko vsak, tudi samoplačnik!

ALERGOLOGIJA – OTROCI IN MLADOSTNIKI

Dr. Maja Skerbinjek Kavalar, dr.med., specialistka pediatrije in alergologije
Alergološka ambulanta za otroke in mladostnike – Ambulanta Čebelica d.o.o.
sreda med 8:00 in 12:00
telefon: 040 992 898

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Laszlo Tenyi, dr.med., specialist splošne medicine
Zasebna ordinacija splošne medicine
četrtek in petek med 9:00 in 12:00
telefon (02) 250 17 21

DERMATOLOGIJA

Maja Kalač Pandurovič, dr.med., specialistka dermatovenerologije
Dermatologija Maja Kalač Pandurovič d.o.o.
sreda med 8:00 in 11:00
telefon: (02) 250 25 75

doc. dr. Mirjam ROGL BUTINA, dr.med., specialistka dermatovenerologije
Dermatologija Rogl Fabjan d.o.o.
svetovanje dermatologinj po e-pošti
e-naslov: info@dermatologija.eu
e-stran: znamenja.si

FIZIKALNA MEDICINA IN REHABILITACIJA

Ivica Flis Smaka, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske med.
Zdravstveni center Flis d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9:00 in 15:00 
telefon: 040 161 737 

Petra Galovič, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske med.
Fiziatrična ambulanta Stanko Tominc
sreda med 9:00 in 12:00
telefon: (02) 788 59 68

Stanko Tominc, dr.med., specialist fizikalne in rehabilitacijske med.
Fiziatrična ambulanta Stanko Tominc
torek med 9:00 in 12:00
telefon: (02) 788 59 68

INTERNA MEDICINA – DIABETOLOGIJA

Marta Simonič, dr.med, specialistka interne medicine
Specialistična internistična in diabetološka ambulanta
torek in četrtek med 9:00 in 12:00, ponedeljek in sreda 13.00-16.00
telefon (02) 788 30 40 in 051 377 994

dr. Karin KANC, dr.med, specialistka interne medicine
diabetologinja in certificirana integrativna psihoterapevtka
JAZINDIABETES d.o.o.
Vsak dan (tudi med vikendom) med 12:00 in 14:00
telefon 051 330 099

KARDIOLOGIJA

Prim.dr. Tatjana GULIČ, dr.med., specialistka kardiologije in vaskularne medicine
specialistična kardiološka ambulanta Srce in ožilje d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9:00 in 11:00 
telefon: 069 920 030

Gordana Dreisiebner, dr.med., specialistka internistka  
Specialistična kardiološka ambulanta Intermed d.o.o., Železnik
od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00
telefon: 068 643 237

Urban Toplak, dr.med., specialist internist – kardiolog
Topmed, internistika, kardiologija in storitve, d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00
telefon: (02) 779 53 01

Siniša GRUJIĆ, dr.med., specialist internist – kardiolog
Ordinacija ULTRAKARDIO
od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 (obalno-kraška regija)
telefon: 041 963 919

KIRURGIJA – PROKTOLOGIJA

prof. dr. Pavle KOŠOROK, dr.med., specialist splošne kirurgije
Medicinski center IATROS
ponedeljek in četrtek med 9:00 in 10:00 
telefon: 040 230 945

PLASTIČNA, REKONSTRUKCIJSKA IN ESTETSKA KIRURGIJA

Miloš MILOŠEVIĆ, dr.med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
Estetika MILOŠEVIĆ d.o.o.
Vsak delovnik med 10:00 in 18:00 
telefon: 041 339 000
e-stran: https://www.estetika-milosevic.si

OKULISTIKA

Helena Gerbec, dr.med., specialistka oftalmologije
Oftamed d.o.o.
torek in četrtek 9.00 do 14.00
telefon: 040 882 666 

Ljuba Neudauer, dr.med., specialistka oftalmologije
torek in četrtek od 8 -12.00 ure
telefon: (02) 748 16 91

Maja Triplat, dr. med., specialistka oftalmologije
Okulistika Kameleon, d.o.o.
ponedeljek in sreda med 10.00 – 12.00
telefon: (02) 250 13 04

Mojca Hudovernik, dr.med., specialistka oftalmologije
Očesni center Hudovernik d.o.o.
torek od 9.00 do 12.00
telefon: (02) 614 42 79

Neva Budimlić, dr.med., specialistka oftalmologije  
Okumed d.o.o.
ponedeljek do petek med 9:00 in 14:00
telefon: 051 377 235 

Andrej Verk, dr.med., specialist oftalmolog
Očesna ordinacija Andrej Verk, dr.med., spec. oftalmolog
četrtek od 9.00 do 12.00
telefon: 041 412 126 

Milka POFUK KOSTADINOVIĆ, dr.med., specialistka oftalmologije
OKULODENT d.o.o.
vsak dan 24 ur na dan
telefon: 031 224 097
e-naslov: okulodent@gmail.com

ORTOPEDIJA

Andreja Pehnec, dr.med., specialistka ortopedije
torek in četrtek od 09.00 pa do 12.00
težave opišite in pošljite na e-naslov, pripišite vašo telefonsko številko
e-naslov: andreja.pehnec@a1mail.si

Sašo Tonejc, dr.med., specialist ortoped
Ortopedska ambulanta
četrtek od 7.30 pa do 13.00
telefon: (02) 250 04 36

PSIHIATRIJA

Metka Faganelj But, dr.med., specialistka psihiatrije
Zdravstveni zavod Faganelj But Maribor
torek in četrtek med 10:00 in 12:00
telefon: 031 704 969

Jožef KOCIPER, dr.med., specialist psihiatrije
LE SKUPAJ, psihiatrična ambulanta Radenci
ponedeljek in torek med 13:00 in 20:00
sreda, četrtek in petek med 08:00 in 14:00
telefon: (02) 566 97 42
e-naslov: kociper@gmail.com

Iztok LEŠER, dr.med., specialist psihiatrije
MENTAL, psihiatrična ambulanta Trebnje
petek med 8:00 in 15:00 (pustite sporočilo, pokličemo nazaj)
telefon: (07) 348 17 47
e-naslov: mentaldoo@siol.net

Irma KUHAR, dr.med., specialistka psihiatrije
psihiater, kognitivno vedenjski psihoterapevt
Psihiatrična ambulanta, Vrhnika
sreda med 10:00 in 13:00
telefon: 031 357 879

Nataša POTOČNIK DAJČMAN, dr.med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in psihoterapevt
otroška in mladostniška psihiatrija
Zasebna pedopsihiatrična ambulanta Maribor
pošljite sporočilo ter pripišite telefonsko številko
e-naslov: zppa@amis.net

PULMOLOGIJA

Marko Bombek, dr.med., specialist internist pulmolog
Internistično pulmološka ambulanta dr.Bombek d.o.o.
od ponedeljka do petka med 7:00 in 21:00
telefon:  031 585 111

mag.sci. Albert Klobučar, dr.med. specialist internist- pulmolog
Alveola d.o.o. , Pulmološko-alergološka ambulanta
Ponedeljek 14.00- 17.00, torek do petek od 9.00- 12.00
telefon: (02) 234 88 00

Za kronične bolnike, ki imate aktualne zdravstvene težave, a ne potrebujete nujne obravnave, potrebujete pa nasvet zdravnika specialista, so se v teh kritičnem obdobju odzvali zdravniki specialisti, ki so navedeni na seznamu spodaj. Posvet z zdravniki je možen po telefonu v navedenih časovnih terminih ali z e-pošto.

Pri sebi imejte svoje osnovne zdravstvene izvide, zdravstveno kartico in spisek zdravil, ki jih jemljete. Ne kličite zaradi datuma odpovedanega pregleda ali izvidov, ki niso nujni.

V času izrednih razmer in izrednih ukrepov ne-nujnih pregledov in storitev v ambulantah NE izvajamo ne glede na to, kdo je plačnik. Torej NE izvajamo ne-nujnih pregledov in storitev na napotnico ZZZS in tudi NE samoplačniško. Virus ne izbira – okuži se lahko vsak, tudi samoplačnik!

ALERGOLOGIJA – OTROCI IN MLADOSTNIKI

Dr. Maja Skerbinjek Kavalar, dr. med., specialistka pediatrije in alergologije
Alergološka ambulanta za otroke in mladostnike – Ambulanta Čebelica d.o.o.
sreda med 8:00 in 12:00
telefon: 040 992 898

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Laszlo Tenyi, dr.med., specialist splošne medicine
Zasebna ordinacija splošne medicine
četrtek in petek med 9:00 in 12:00
telefon (02) 2501721

DERMATOLOGIJA

Maja Kalač Pandurovič, dr.med., specialistka dermatovenerologije
Dermatologija Maja Kalač Pandurovič d.o.o.
sreda med 8:00 in 11:00
telefon: (02) 250 25 75

doc. dr. Mirjam ROGL BUTINA, dr.med., specialistka dermatovenerologije
Dermatologija Rogl Fabjan d.o.o.
svetovanje dermatologinj po e-pošti
e-naslov: info@dermatologija.eu
e-stran: znamenja.si

FIZIKALNA MEDICINA IN REHABILITACIJA

Ivica Flis Smaka, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske med.
Zdravstveni center Flis d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9:00 in 15:00 
telefon: 040 161 737 

Petra Galovič, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske med.
Fiziatrična ambulanta Stanko Tominc
sreda med 9:00 in 12:00
telefon: (02) 788 59 68

Stanko Tominc, dr.med., specialist fizikalne in rehabilitacijske med.
Fiziatrična ambulanta Stanko Tominc
torek med 9:00 in 12:00
telefon: (02) 788 59 68

INTERNA MEDICINA – DIABETOLOGIJA

Marta Simonič, dr.med, specialistka interne medicine
Specialistična internistična in diabetološka ambulanta
torek in četrtek med 9:00 in 12:00, ponedeljek in sreda 13.00-16.00
telefon (02) 788 30 40 in 051 377 994

dr. Karin KANC, dr.med, specialistka interne medicine
diabetologinja in certificirana integrativna psihoterapevtka
JAZINDIABETES d.o.o.
Vsak dan (tudi med vikendom) med 12:00 in 14:00
telefon 051 330 099

KARDIOLOGIJA

Prim.dr. Tatjana GULIČ, dr.med., specialistka kardiologije in vaskularne medicine
specialistična kardiološka ambulanta Srce in ožilje d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9:00 in 11:00 
telefon: 069 920 030
 
Gordana Dreisiebner, dr.med., specialistka internistka  
Specialistična kardiološka ambulanta Intermed d.o.o., Železnik
od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00
telefon: 068 643 237

Urban Toplak, dr.med., specialist internist – kardiolog
Topmed, internistika, kardiologija in storitve, d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00
telefon: (02) 779 53 01

Siniša GRUJIĆ, dr.med., specialist internist – kardiolog
Ordinacija ULTRAKARDIO
od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 (obalno-kraška regija)
telefon: 041 963 919

KIRURGIJA – PROKTOLOGIJA

prof. dr. Pavle KOŠOROK, dr.med., specialist splošne kirurgije
Medicinski center IATROS
ponedeljek in četrtek med 9:00 in 10:00 
telefon: 040 230 945

PLASTIČNA, REKONSTRUKCIJSKA IN ESTETSKA KIRURGIJA

Miloš MILOŠEVIĆ, dr.med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
Estetika MILOŠEVIĆ d.o.o.
Vsak delovnik med 10:00 in 18:00 
telefon: 041 339 000

OKULISTIKA

Helena Gerbec, dr.med., specialistka oftalmologije
Oftamed d.o.o.
sreda in četrtek 9.00 do 14.00
telefon: 040 882 666 

Ljuba Neudauer, dr.med., specialistka oftalmologije
torek in četrtek od 8 -12.00 ure
telefon: (02) 748 16 91

Maja Triplat, dr. med., specialistka oftalmologije
Okulistika Kameleon, d.o.o.
ponedeljek in sreda med 10.00 – 12.00
telefon: (02) 250 13 04

Mojca Hudovernik, dr.med., specialistka oftalmologije
Očesni center Hudovernik d.o.o.
torek od 9.00 do 12.00
telefon: (02) 614 42 79

Neva Budimlić, dr.med., specialistka oftalmologije  
Okumed d.o.o.
ponedeljek do petek med 9:00 in 14:00
telefon: 051 377 235 

Andrej Verk, dr.med., specialist oftalmolog
Očesna ordinacija Andrej Verk, dr.med., spec. oftalmolog
četrtek od 9.00 do 12.00
telefon: 041 412126 

Milka POFUK KOSTADINOVIĆ, dr.med., specialistka oftalmologije
OKULODENT d.o.o. vsak dan 24 ur na dan telefon: 031 224 097
e-naslov: okulodent@gmail.com

ORTOPEDIJA

Andreja Pehnec, dr.med., specialistka ortopedije
torek in četrtek od 09.00 pa do 12.00 težave opišite in pošljite na e-naslov, pripišite vašo telefonsko številko
e-naslov: andreja.pehnec@a1mail.si

Sašo Tonejc, dr.med., specialist ortoped
Ortopedska ambulanta
četrtek od 7.30 pa do 13.00
telefon: (02)250 04 36

PSIHIATRIJA

Metka Faganelj But, dr.med., specialistka psihiatrije
Zdravstveni zavod Faganelj But Maribor
torek in četrtek med 10:00 in 12:00
telefon: 031 704 969

Jožef KOCIPER, dr.med., specialist psihiatrije
LE SKUPAJ, psihiatrična ambulanta Radenci
ponedeljek in torek med 13:00 in 20:00 sreda, četrtek in petek med 08:00 in 14:00
telefon: (02) 566 97 42
e-naslov: kociper@gmail.com

Iztok LEŠER, dr.med., specialist psihiatrije
MENTAL, psihiatrična ambulanta Trebnje
petek med 8:00 in 15:00 (pustite sporočilo, pokličemo nazaj)
telefon: (07) 348 17 47
e-naslov: mentaldoo@siol.net

Irma KUHAR, dr.med., specialistka psihiatrije
psihiater, kognitivno vedenjski psihoterapevt
Psihiatrična ambulanta, Vrhnika
sreda med 10:00 in 13:00
telefon: 031 357 879

Nataša POTOČNIK DAJČMAN, dr.med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in psihoterapevt
otroška in mladostniška psihiatrija
Zasebna pedopsihiatrična ambulanta Maribor
pošljite sporočilo ter pripišite telefonsko številko
e-naslov: zppa@amis.net

PULMOLOGIJA

Marko Bombek, dr.med., specialist internist pulmolog
Internistično pulmološka ambulanta dr.Bombek d.o.o
od ponedeljka do petka med 7:00 in 21:00
telefon:  031 585 111

mag.sci. Albert Klobučar, dr.med. specialist internist- pulmolog
Alveola d.o.o. , Pulmološko-alergološka ambulanta
Ponedeljek 14.00- 17.00, torek do petek od 9.00- 12.00
telefon: (02) 234 88 00

UKC Maribor, ki je prevzel centralno organizacijo stroke v regiji, objavlja seznam zasebnih zdravnikov specialistov, ki brezplačno svetujejo pomoči potrebnim.

Za kronične bolnike, ki imate aktualne zdravstvene težave, a ne potrebujete nujne obravnave, potrebujete pa nasvet zdravnika specialista, so se v teh kritičnem obdobju odzvali zdravniki specialisti, ki so navedeni na seznamu spodaj. Posvet z zdravniki je možen po telefonu v navedenih časovnih terminih ali z e-pošto.

Pri sebi imejte svoje osnovne zdravstvene izvide, zdravstveno kartico in spisek zdravil, ki jih jemljete. Ne kličite zaradi datuma odpovedanega pregleda ali izvidov, ki niso nujni.

V času izrednih razmer in izrednih ukrepov ne-nujnih pregledov in storitev v ambulantah NE izvajamo ne glede na to, kdo je plačnik. Torej NE izvajamo ne-nujnih pregledov in storitev na napotnico ZZZS in tudi NE samoplačniško. Virus ne izbira – okuži se lahko vsak, tudi samoplačnik!

ALERGOLOGIJA – OTROCI IN MLADOSTNIKI

Dr. Maja Skerbinjek Kavalar, dr.med., specialistka pediatrije in alergologije
Alergološka ambulanta za otroke in mladostnike – Ambulanta Čebelica d.o.o.
sreda med 8:00 in 12:00
telefon: 040 992 898

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Laszlo Tenyi, dr.med., specialist splošne medicine
Zasebna ordinacija splošne medicine
četrtek in petek med 9:00 in 12:00
telefon (02) 2501721

DERMATOLOGIJA

Maja Kalač Pandurovič, dr.med., specialistka dermatovenerologije
Dermatologija Maja Kalač Pandurovič d.o.o.
sreda med 8:00 in 11:00
telefon: (02) 250 25 75

FIZIKALNA MEDICINA IN REHABILITACIJA

Ivica Flis Smaka, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske med.
Zdravstveni center Flis d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9:00 in 15:00 
telefon: 040 161 737 
 
Petra Galovič, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske med.
Fiziatrična ambulanta Stanko Tominc
sreda med 9:00 in 12:00
telefon: (02) 788 59 68

Stanko Tominc, dr.med., specialist fizikalne in rehabilitacijske med.
Fiziatrična ambulanta Stanko Tominc
torek med 9:00 in 12:00
telefon: (02) 788 59 68

INTERNA MEDICINA – DIABETOLOGIJA

Marta Simonič, dr.med, specialistka interne medicine
Specialistična internistična in diabetološka ambulanta
torek in četrtek med 9:00 in 12:00, ponedeljek in sreda 13.00-16.00
telefon (02) 788 30 40 in 051 377 994

KARDIOLOGIJA

Prim.dr. Tatjana GULIČ, dr.med., specialistka kardiologije in vaskularne medicine
pecialistična kardiološka ambulanta Srce in ožilje d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9:00 in 11:00 
Telefon: 069 920 030
 
Gordana Dreisiebner, dr.med., specialistka internistka  
Specialistična kardiološka ambulanta Intermed d.o.o., Železnik
od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00
Telefon: 068 643 237

Urban Toplak, dr.med., specialist internist – kardiolog
Topmed, internistika, kardiologija in storitve, d.o.o.
od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00
telefon: (02) 779 53 01

OKULISTIKA

Helena Gerbec, dr.med., specialistka oftalmologije  Oftamed d.o.o. sreda in četrtek 9.00 do 14.00   telefon: 040 882 666 

Ljuba Neudauer, dr.med., specialistka oftalmologije
torek in četrtek od 8 -12.00 ure
telefon: (02) 748 16 91

Maja Triplat, dr. med., specialistka oftalmologije
Okulistika Kameleon, d.o.o.
ponedeljek in sreda med 10.00 – 12.00
tel.: (02) 250 13 04

Mojca Hudovernik, dr.med., specialistka oftalmologije
Očesni center Hudovernik d.o.o.
torek od 9.00 do 12.00
tel.: (02) 614 42 79

Neva Budimlić, dr.med., specialistka oftalmologije  
Okumed d.o.o.
ponedeljek do petek med 9:00 in 14:00
telefon: 051 377 235 

Andrej Verk, dr.med., specialist oftalmolog   Očesna ordinacija Andrej Verk, dr.med., spec. oftalmolog četrtek od 9.00 do 12.00 telefon: 041 412126 

ORTOPEDIJA

Andreja Pehnec, dr.med., specialistka ortopedije
Mail: andreja.pehnec@a1mail.si

Sašo Tonejc, dr.med., specialist ortoped Ortopedska ambulanta četrtek od 7.30 pa do 13.00 telefon: (02)250 04 36

PSIHIATRIJA

Metka Faganelj But, dr.med.,specialistka psihiatrije Zdravstveni zavod Faganelj But Maribor torek in četrtek med 10:00 in 12:00 telefon: 031 704 969

PULMOLOGIJA

Marko Bombek, dr.med., specialist internist pulmolog Internistično pulmološka ambulanta dr.Bombek d.o.o od ponedeljka do petka med 7:00 in 21:00 telefon:  031 585 111

mag.sci. Albert Klobučar, dr.med. specialist internist- pulmolog
Alveola d.o.o. , Pulmološko-alergološka ambulanta
Ponedeljek 14.00- 17.00, torek do petek od 9.00- 12.00
Telefon: (02) 234 88 00