Avtor: SZZZZS

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije proti predlogu novele Zakona o zdravstveni dejavnosti z vsemi pravnimi sredstvi

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) je na 28. srečanju SZZZZS v Moravskih Toplicah predstavilo argumente, ki so jih vodili k pripravi odprtega pisma poslanskim skupinam, predsedniku države in predsedniku Vlade RS, v katerem so jih pozvali, da se opredelijo proti predlogom sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti. Po njihovem mnenju se le tako lahko izognejo njihovi politični odgovornosti za pravne posledice, ki bi jih sprejem takih sprememb nedvomno imel Slovenijo. Prepričani so, da je predlog zaradi neenakopravne obravnave slovenskih zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov do javnih zavodov (in tujih ponudnikov!), diskriminacije mladih zdravnikov in omejevanja dela zaposlenih zdravnikov, v očitnem nasprotju z Ustavo RS in evropskim pravnim redom. Hkrati predlog ne prinaša rešitev, ki bi izboljšale kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev za bolnike. Prav nasprotno. S postopno ukinitvijo koncesij se bodo čakalne dobe le še podaljšale, vedno več pacientov pa bo prisiljenih storitve iskati v samoplačniških ambulantah. Takemu stanju bodo nasprotovali z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi, še dodajajo v združenju.

OSNOVNA STALIŠČA IN PREDSTAVLJENI ARGUMENTI:

–              Nasprotovanje uzakonitvi prednostne pravice javnih zavodov do izvajanja zdravstvenih storitev, s čimer predlog zakona onemogoča nadaljnje podeljevanje koncesij domačim zasebnim izvajalcem. Ukrep je v nasprotju z evropskim konkurenčnim pravnim okvirom, saj je po Pogodbi o delovanju EU vsem ponudnikom zagotovljena svoboda opravljanja storitev, svoboda ustanavljanja, državi pa je prepovedano dodeljevanje nedovoljenih državnih pomoči in prepovedano omejevanje konkurence med izvajalci.

–              Nasprotovanje sistematičnemu ignoriranju  evropskega pravnega reda. Storitve, ki jih bodo v bodoče izvajali le še javni zavodi, lahko danes (in predlog zakona tega ne spreminja) v breme slovenske zdravstvene blagajne prosto (brez koncesije) opravljajo tuji zasebni izvajalci. Sistematično ignoriranje se kaže v dvojnih merilih omogočanja prostega izvajanja storitev za slovenske zavarovance tujim in domačim izvajalcem. Na ta račun je ZZZS za povračilo stroškov zdravljenja v tujini, zavarovanim osebam v Sloveniji, v letu 2014 povrnil 157.510,33 €, v letu 2015 459.099,01 € in v letu 2016 442.209,10 €, kar skupno znese 1.058.818,44 € v treh omenjenih letih. 

–              Priča smo rekordno nizkemu številu podeljenih koncesij v mandatu aktualne vlade in hkrati najdaljšim čakalnim dobam v zgodovini. Ob tem se povečuje delež bolnišnic z izgubo in korupcijskih afer v zdravstvu v javnih zavodih. Točno število podeljenih koncesij načeloma za javnost ostaja skrivnost, kljub temu, da 9. člen obstoječega Zakona o koncesijah za izvajanje javne službe v zdravstveni  in lekarniški dejavnosti in o svobodnih zdravnikih specialistih določa, da Ministrstvo, ki je pristojno za dodeljevanje koncesij, vodi register o podeljenih koncesijah, podatki registra (razen osebni podatki koncesionarja) morajo biti javniZaradi nedopustnih čakalnih dob, ki presegajo razumen čas obravnave pacienta pa je v letih 2014, 2015 in 2016 kar 758 ljudi oddalo vlogo za napotitev na zdravljenje v tujino, saj jim doma ni bila omogočena sistemsko primerljiva oskrba.

–              Nerazumna je diskriminacija mladih zdravnikov, ki skladno s predlogom zakona 5 let po pridobitvi licence (dovoljenje za samostojno delo), ne bodo mogli odpreti zasebne ambulante med tem, ko bodo lahko ta čas delo opravljali samostojno in brez omejitev v javnih zdravstvenih zavodih. Seveda pa bodo v Sloveniji, skladno z načelom prostega pretoka storitev in načelom svobode ustanavljanja, zasebne ambulante še naprej lahko ustanavljali mladi zdravniki in zobozdravniki iz drugih evropskih držav. Ponovno je zaznati močan interes javnih zavodov po zadrževanju (v zaposlitvi) mladih zdravnikov in zobozdravnikov, ki bodo s tem še dodatno vzpodbujeni, da po pridobitvi licence zapustijo državo, kar v Sloveniji v povprečju naredi 24 zdravnikov (ne samo mladih) letno. Še veliko več zdravnikov in zobozdravnikov pa Zdravniško zbornico Slovenije (ZZS) zaprosi za »Potrdilo o dobrem imenu«, ki je pogoj za zaposlitev v državah Evropske unije. Na podlagi tega podatka je mogoče sklepati koliko zdravnikov in zobozdravnikov razmišlja in se morda tudi pripravlja na odhod na delo v tujino. Tovrstnih potrdil je ZZS izdala v letu 2014 206, v letu 2015 206 in v letu 2016 kar 236 .Upoštevajoč stroške šolanja zdravnika do diplome, Slovenija z vsakim odhodom zdravnika specialista na delo v tujino izgubi ne samo odlično šolan in pripravljen kader, temveč ogromen znesek denarja, ki ga je vložila tudi v njegovo izobraževanje. 

–              Ne strinjamo se s stališčem predlagatelja zakona, da še ni nastopil čas, ko bi lahko zaposleni zdravniki in zobozdravniki pri drugem delodajalcu lahko delali pod enakimi pogojikot veljajo za vse ostale zaposlene v Sloveniji.

–              Pojasnilo, da delitev med javnim in zasebnim pri izvajanju javnih služb v razvitih evropskih državah (in seveda po evropskem pravu) pomeni, da izvajalec javne službe s sredstvi, ki jih je prejel za njeno izvajanje, ne sme opravljati druge tržne dejavnosti. Ravno to počnejo javni zavodi, saj z opremo, ki je v lasti občin in države, opravljajo tržno dejavnost, denimo laboratorijske storitve, ki jih prodajajo koncesionarjem. Nemalokrat se tudi dogaja, da javni zavodi prostore oddajajo v najem in ob tem za tujo lastnino (občine ali države) pobirajo najemnine. Ob tem je zelo pomenljivo dejstvo, da je iz besedila predloga, ki ga je sedaj sprejela vlada, izpadla določba, po kateri ustanovitelji dobička (presežek prihodkov nad odhodki) javnemu zavodu ne bi mogli odvzeti.

V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije smo izhodišča za konkretne spremembe in zakonske rešitve pripravili že pred časom, vendar jih je predlagatelj zakona venomer zavračal kot »konceptualna nasprotja«. Kljub temu si bomo v SZZZZS še naprej prizadevali, da bodo pri nastajanju novega zakona pacient in pacientove pravice v središču pozornosti. Pacient bi moral veljati za osrednjo skrb celotnega sistema. Pacient si zasluži kvalitetno, varno, strokovno in dostopno oskrbo. Koncesionarji in zasebniki se tega zavedamo že od samega začetka, saj je naš uspeh odvisen in je posledica zadovoljnih pacientov s katerimi gradimo odnos po vrsto let. Kot prikaz odličnega delovanja zasebnih zdravnikov s koncesijo je zagotovo tudi dejstvo, da imamo koncesionarji z ZZZS sklenjene pogodbe za 318 timov splošnih, otroških in šolskih ambulant, kar predstavlja skoraj 30% celotnega programa (javni zavodi: 772 timov) ter da število opredeljenih oseb na nosilca v omenjenih ambulantah pri zasebnikih s koncesijo znaša 1949, kar je v povprečju 15% več kot pri zdravnikih zaposlenih v javnih zavodih (1699) , kakor tudi dejstvo, da imamo koncesionarji z ZZZS sklenjene pogodbe za 38 timov dispanzerja za žene, kar predstavlja skoraj 27% celotnega programa (javni zavodi: 102 timov), število opredeljenih oseb na nosilca v omenjenih ambulantah pri zasebnikih s koncesijo je 5032 (6% več kot v javnih zavodih). Zato naš glas v imenu vseh pacientov in zdravnikov ter zobozdravnikov, ne glede na obliko delovanja v zdravstvenem sistemu mora in ob naših najboljših in najvztrajnejših  prizadevanjih tudi bo uslišan.